Geenivaroihin liittyvän saamelaisten perinteisen tiedon tietokantaa koskeva selvityshanke

Kotisivujen saamenkieliset versiot julkaistaan pian!

Hankkeen tarkoitus

Hankkeessa selvitetään saamelaisten geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa ja luodaan ohjeistus, miten saamelaisten geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa voidaan hyödyntää oikeudenmukaisesti ja saamelaisten suostumuksella. Hanke perustuu Suomen ratifioiman geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan toimeenpanoon ja lakiin sen toimeenpanosta

 Laissa Nagoyan pöytäkirjan toimeenpanossa on säädetty saamelaisten tietokannasta, jota hallinnoi Saamelaiskäräjät. Tietokantaan tallennetaan tutkimus- ja kehittämiskäyttöön tarkoitettua geenivaroihin liittyvää saamelaisten perinteistä tietoa. Tietopohja tietokannan luomiseksi kuitenkin puuttuu. Tällä hankkeella luodaan tietopohja tietokannan luomiseksi. 

Hankkeen aineistona ovat saamelaisen perinteisen tiedon haltijoiden haastattelut, tutkimuskirjallisuus sekä arkistoaineistot. Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana. Hankkeen tuloksista julkaistaan raportti v. 2023 alussa. 

Hankkeessa luodaan menettelytapa, millä tavalla saamelaisten geenivaroihin liittyvän perinteisen tiedon saatavuus sekä tasapuolinen ja oikeudenmukainen hyötyjen jako varmistetaan yhteistyössä saamelaisinsitituutioiden ja viranomaisten kanssa. 

Hankkeen ohjausryhmä

 Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Markus Tarasti ympäristöministeriöstä. Ohjausryhmässä on lisäksi Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen, maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen edustus. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa Dierpmis ay. Hankevastaava on FT Klemetti Näkkäläjärvi. Hanketoimija valittiin avoimen hankintamenettelyn avulla.

Yhteistyö

 

Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä ohjausryhmässä edustettujen tahojen kanssa sekä saamelaisyhteisön kanssa. Hanke kuulee Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjiä sekä Saamelaista parlamentaarista neuvostoa tietopohjan sekä ohjeistuksen luomiseksi. Norja ja Ruotsi ovat ratifioineet Nagoyan pöytäkirjan. 

Geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen tieto

Nagoyan pöytäkirjan soveltamisessa geenivarat tarkoittavat mitä tahansa biologista materiaalia, joka sisältää perintötekijöitä ja/tai niistä johdettavia aineenvaihduntatuotteita. Ne kuuluvat Nagoyan pöytäkirjan soveltamisalaan silloin kun niitä käytetään tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Pöytäkirjan alaisuuteen kuuluvat kaikki eliöryhmät, paitsi ihmiset (Luonnontila.fi). 

Saamelaisten geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa ei ole määritelty laissa tai sen perusteissa yksityiskohtaisesti. Lain 2 § määritetään, että geenivaroihin liittyvällä saamelaisten perinteisellä tiedolla tarkoitetaan sellaista geenivarojen käyttöön liittyvää tietoa, taitoa ja osaamista, joka on kehittynyt saamelaiskulttuurissa ja siirtynyt sukupolvelta toiselle. Lakia ei sovelleta sellaiseen saamelaisten geenivaroihin liittyvään perinteiseen tietoon, joka on ollut yleisesti tiedossa ja/tai käytössä ennen vuotta 2016, jolloin laki astui voimaan.  Saamelaisten hallussa oleva geenivaroihin liittyvä perinteinen tieto ja sen kulttuurinen käyttötarkoitus olisi pystyttävä osoittamaan saamelaiskulttuurin perinteillä (HE 126/2015vp). 

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö.